Burenhulpdienst

Nieuws februari 2016

Er zijn inmiddels rond de 30 vrijwilligers die hulp willen bieden in Feanwâlden en omstreken. Deze hulpbieders hebben allen een vrijwilligerscontract gesloten bij Stichting Welzijn Het Bolwerk. De Burenhulpdienst is een vorm van georganiseerde burenhulp. Het gaat om kleine klusjes in en om het huis, maar ook helpen met boodschappen doen, vervoer naar een ziekenhuis, theater of winkelcentrum. Ook samen met iemand wandelen of een kopje koffie drinken behoort tot de diensten.

Heeft u hulp nodig of wilt u hulp bieden, neemt u dan contact op met Het Bolwerk, Burenhulpdienst. Zij brengen zorgvrager en zorgaanbieder met elkaar in contact.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Welzijn Het Bolwerk.

Bezoekadres:     Zuiderschans 10, 9101 PZ Dokkum
Telefoon:        0519 292223
E-mail:          info@het-bolwerk.eu
Website:         http://het-bolwerk.eu

Publicatie in Doarpskompas

juni 2015

Advertenties

Meest recente berichten

Bericht van de Centrale As

logo CA

Stand van zaken onderzoek in het kader van de motie Vreemd naar geluid-
overlast en zichtvervuiling de Centrale As ter hoogte van Feanwâldsterwâl
L.s.
Vanuit de gemeenschap Feanwâldsterwâl zijn in de afgelopen maanden door de bewoners klachten bij de projectorganisatie DCA ingediend over geluidoverlast en zichtvervuiling ten gevolgen van de Centrale As.
Vanuit de projectorganisatie is aangegeven dat in het kader van de zogenaamde motie Vreemd nader onderzoek zal worden gedaan naar het mogelijk nemen van aanvullende maatregelen. In de motie Vreemd hebben Provinciale Staten het College van Gedeputeerde Staten verzocht te onderzoeken of er aanvullende maatregelen mogelijk zijn om geluid- en zichtoverlast te verzachten. Deze motie heeft zowel betrekking op de weg van Drachten-Drentse grens (N381) als de Centrale As. Het College heeft deze motie in november 2016 aangenomen. Daarbij zijn de volgende voorwaarden gesteld.
O De te nemen maatregelen moeten kosteneffectief, landschappelijk inpasbaar en verkeersveilig zijn.
O Verder moeten de maatregelen in principe te realiseren zijn binnen de grens van het provinciaal inpassingsplan (PIP DCA) of binnen de openbare ruimte. Dit laatste punt heeft te maken met het feit dat het wettelijk kader ontbreekt om te kunnen onteigenen. Als de maatregelen buiten de grenzen van het PIP of de openbare ruimte moeten plaatsvinden, is de provincie Fryslân afhankelijk van de vrijwillige medewerking van de betreffende grondeigenaar.
De geluid-/zichtwal die nu deels langs Feanwâldsterwâl is aangelegd, is het initiatief van de betreffende grondeigenaar en is geheel gerealiseerd op zijn grond.
De verlenging van deze wal tot aan de Woudweg is niet te realiseren binnen de PIP-grens. Voor de realisatie van deze geluid-/zichtwal zijn wij dus afhankelijk van de grondeigenaar. Om de kansen te vergroten, is ons idee de wal te gaan combineren met een voetpad die in het kader van de Gebiedsontwikkeling kan worden gerealiseerd. Op dit moment wordt dit nader onderzocht. Bepalend voor het welslagen is, zoals hiervoor is aangegeven, de bereidheid van de grondeigenaar hieraan op vrijwillige basis mee te werken.
Inmiddels zijn wij voor de gehele DCA gestart met een aanvullend geluidonderzoek. Daarbij wordt onder meer voor Feanwâldsterwâl de aard en effectiviteit van een geluid-/zichtwal onderzocht. Dit onderzoek zal eind april gereed zijn. Wij houden u op de hoogte van de resultaten. Ons voorstel is eind april/begin mei in een bijeenkomst in Feanwâldsterwâl hierover informatie te geven.
Wij hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Bij nadere vragen kunt u zich wenden tot onze contactpersoon, dhr. W. de Boer (w.deboer@fryslan.nl).

  1. Kansen in Kernen Geef een reactie
  2. Agenda Geef een reactie
  3. Extra sneltrein Geef een reactie
  4. Sinterklaas Geef een reactie
  5. Brûsplak geopend Geef een reactie
  6. Zwerfafval Tytsjerksteradiel Geef een reactie
  7. Verzoek van RTV NOF Geef een reactie
  8. Cursus politiek actief in Tytsjerksteradiel Geef een reactie
  9. Theun de Vries boekenmarkt Geef een reactie