Kansen in Kernen

Op 8 november hebben vele bewoners het definitieve ontwerp van de Súderwei bekeken. De inloop werd goed bezocht en vele vragen werden gesteld. In maart 2018 wordt begonnen met de uitvoering. Helaas lukt het niet om de uitvoering van de Súderwei en de spoorwegovergang in één keer te doen. Reden hiervoor is dat de spoorwegovergang uitgevoerd wordt door Prorail en zij de planning van al hun werkzaamheden langs de spoorlijn tussen Groningen en Leeuwarden nog niet klaar hebben.

omgehakt1

In het najaar van 2018 wordt gestart met de uitvoering van het park-transferium gedeelte. Daarvoor is het nodig om bomen te kappen in dit gebied. Dit zal plaatsvinden vanaf januari 2018. Schrik hier niet van, alleen de bomen die in de weg komen te staan, gaan verdwijnen. En er komen vele mooie nieuwe bomen voor terug bij de beplanting van het park.

72668903-witte-en-paarse-krokussen-in-de-lentetuin

Er worden ook voorbereidingen getroffen om te proberen de krokussen langs de Boppewei uit de grond te halen en te herplanten.

De klankbordgroep wil graag dat de jeugd zich thuis gaat voelen in het park. Zijn er ideeën over de inrichting van het park? Neem contact op met dorpsbelangen!

Advertenties

De uitnodiging voor de workshop!

Workshop : Lokale democratie en burgerbegroting

Datum en tijd: woensdag 6 december 18:00 uur
Waar: Boerderij “De Omleiding”, Bûtefjild 24, 9269 TV te Feanwâlden

Aanmelden voor 3 december via mail dorpsbelangenff@gmail.com of tel: 06-38930211

Voor wie?

Iedereen is welkom. Mensen uit Feanwâlden / Feanwâldsterwâl en omstreken, mensen die willen weten wat het is, mensen die kunnen vertellen hoe het werkt, mensen die er mee te maken krijgen, mensen die kunnen uitleggen wat de beperkingen zijn, mensen die mee willen denken, kortom: Iedereen! Dus ook jij.

In het kader van:

Dorpsbelangen Veenwouden/Veenwoudsterwal organiseert op 6 december vanaf 18:00 uur in het kader van haar project Pilot Lokale Democratie een workshop “Burgerbegroting”. Na een lekkere warme Hollandse maaltijd gaan we onder leiding van Joop Hofman kijken naar wat een burgerbegroting is en wat het voor de lokale democratie op kan leveren.

Burgerbegroting is een proces van democratische besluitvorming en een vorm van directe democratie, waarbij alle burgers samen zelf beslissen hoe een (deel van het) overheidsbudget wordt besteed..

Joop Hofman is de internationale goeroe op het gebied van burgerbegroting en heeft al veel gemeentes begeleid op weg naar een burgerbegroting. Niet alleen hele grote steden, maar ook bijvoorbeeld de gemeente Oldebroek op de Veluwe!

Democratie draait om mensen informeren, naar mensen luisteren, goede oplossingen bedenken en samen daarover te beslissen.

Lokale democratie is samen beslissen over die zaken die er voor ons dorp toe doen…. Geen zaken die de gemeente, de provincie, de staat of Brussel allemaal moeten regelen, maar wel als inwoner meebeslissen over je eigen buurt, een bibliotheek, sportvoorziening, zorg en wonen, etc etc.

Dorpsbelangen onderzoekt met hulp van stichting Doarpswurk wat er nodig is om “samen besluiten” eerlijk en transparant te organiseren. We gaan er vanuit dat dit door directe democratie mogelijk moet zijn: geen vertegenwoordigers kiezen, maar iedere inwoner doet zélf mee en heeft gelijke rechten op informatie en gelijke zwaarte van stem.

Project Lokale Democratie Feanwâlden

Op woensdag 6 december 2017,  vanaf 18 uur, organiseert onze vereniging een workshop “Burgerbegroting” onder leiding van Joop Hofman. We werken samen met Doarpswurk en de gemeente Dantumadiel.

Voor geïnteresseerde inwoners zijn er nog enkele plaatsen vrij.

Zeer binnenkort meer informatie over de workshop en hoe je je kunt aanmelden.

Mienskips energieplan

Van de gemeente Dantumadiel en Tytjerksteradiel ontvingen wij een bericht over het Mienskips Energieplan.

T-diel

Het MienskipsEnergieplan is bedoeld voor dorpen die zélf aan de slag willen met de ontwikkeling van een visie en een plan op het gebied van energiebesparing en duurzame energieproductie. In deze brief: 171103 Brief Mienskipsenergieplan staat meer informatie over dit plan. Mocht er belangstelling zijn dan horen wij dat graag op ons mailadres: dorpsbelangenff@gmail.com.

duorsum dwaande

Bericht van de Centrale As

logo CA

Stand van zaken onderzoek in het kader van de motie Vreemd naar geluid-
overlast en zichtvervuiling de Centrale As ter hoogte van Feanwâldsterwâl
L.s.
Vanuit de gemeenschap Feanwâldsterwâl zijn in de afgelopen maanden door de bewoners klachten bij de projectorganisatie DCA ingediend over geluidoverlast en zichtvervuiling ten gevolgen van de Centrale As.
Vanuit de projectorganisatie is aangegeven dat in het kader van de zogenaamde motie Vreemd nader onderzoek zal worden gedaan naar het mogelijk nemen van aanvullende maatregelen. In de motie Vreemd hebben Provinciale Staten het College van Gedeputeerde Staten verzocht te onderzoeken of er aanvullende maatregelen mogelijk zijn om geluid- en zichtoverlast te verzachten. Deze motie heeft zowel betrekking op de weg van Drachten-Drentse grens (N381) als de Centrale As. Het College heeft deze motie in november 2016 aangenomen. Daarbij zijn de volgende voorwaarden gesteld.
O De te nemen maatregelen moeten kosteneffectief, landschappelijk inpasbaar en verkeersveilig zijn.
O Verder moeten de maatregelen in principe te realiseren zijn binnen de grens van het provinciaal inpassingsplan (PIP DCA) of binnen de openbare ruimte. Dit laatste punt heeft te maken met het feit dat het wettelijk kader ontbreekt om te kunnen onteigenen. Als de maatregelen buiten de grenzen van het PIP of de openbare ruimte moeten plaatsvinden, is de provincie Fryslân afhankelijk van de vrijwillige medewerking van de betreffende grondeigenaar.
De geluid-/zichtwal die nu deels langs Feanwâldsterwâl is aangelegd, is het initiatief van de betreffende grondeigenaar en is geheel gerealiseerd op zijn grond.
De verlenging van deze wal tot aan de Woudweg is niet te realiseren binnen de PIP-grens. Voor de realisatie van deze geluid-/zichtwal zijn wij dus afhankelijk van de grondeigenaar. Om de kansen te vergroten, is ons idee de wal te gaan combineren met een voetpad die in het kader van de Gebiedsontwikkeling kan worden gerealiseerd. Op dit moment wordt dit nader onderzocht. Bepalend voor het welslagen is, zoals hiervoor is aangegeven, de bereidheid van de grondeigenaar hieraan op vrijwillige basis mee te werken.
Inmiddels zijn wij voor de gehele DCA gestart met een aanvullend geluidonderzoek. Daarbij wordt onder meer voor Feanwâldsterwâl de aard en effectiviteit van een geluid-/zichtwal onderzocht. Dit onderzoek zal eind april gereed zijn. Wij houden u op de hoogte van de resultaten. Ons voorstel is eind april/begin mei in een bijeenkomst in Feanwâldsterwâl hierover informatie te geven.
Wij hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Bij nadere vragen kunt u zich wenden tot onze contactpersoon, dhr. W. de Boer (w.deboer@fryslan.nl).