Lokale Democratie

In de nieuwsbrief van Doarpswurk, oktober 2017, staat een interview met de voorzitter van onze vereniging over lokale democratie. Zie bijgaande link:  doarpswurk

Binnenkort volgt meer nieuws op deze site over het project.

Advertenties

Mienskips energieplan

Van de gemeente Dantumadiel en Tytjerksteradiel ontvingen wij een bericht over het Mienskips Energieplan.

T-diel

Het MienskipsEnergieplan is bedoeld voor dorpen die zélf aan de slag willen met de ontwikkeling van een visie en een plan op het gebied van energiebesparing en duurzame energieproductie. In deze brief: 171103 Brief Mienskipsenergieplan staat meer informatie over dit plan. Mocht er belangstelling zijn dan horen wij dat graag op ons mailadres: dorpsbelangenff@gmail.com.

duorsum dwaande

Bericht van de Centrale As

logo CA

Stand van zaken onderzoek in het kader van de motie Vreemd naar geluid-
overlast en zichtvervuiling de Centrale As ter hoogte van Feanwâldsterwâl
L.s.
Vanuit de gemeenschap Feanwâldsterwâl zijn in de afgelopen maanden door de bewoners klachten bij de projectorganisatie DCA ingediend over geluidoverlast en zichtvervuiling ten gevolgen van de Centrale As.
Vanuit de projectorganisatie is aangegeven dat in het kader van de zogenaamde motie Vreemd nader onderzoek zal worden gedaan naar het mogelijk nemen van aanvullende maatregelen. In de motie Vreemd hebben Provinciale Staten het College van Gedeputeerde Staten verzocht te onderzoeken of er aanvullende maatregelen mogelijk zijn om geluid- en zichtoverlast te verzachten. Deze motie heeft zowel betrekking op de weg van Drachten-Drentse grens (N381) als de Centrale As. Het College heeft deze motie in november 2016 aangenomen. Daarbij zijn de volgende voorwaarden gesteld.
O De te nemen maatregelen moeten kosteneffectief, landschappelijk inpasbaar en verkeersveilig zijn.
O Verder moeten de maatregelen in principe te realiseren zijn binnen de grens van het provinciaal inpassingsplan (PIP DCA) of binnen de openbare ruimte. Dit laatste punt heeft te maken met het feit dat het wettelijk kader ontbreekt om te kunnen onteigenen. Als de maatregelen buiten de grenzen van het PIP of de openbare ruimte moeten plaatsvinden, is de provincie Fryslân afhankelijk van de vrijwillige medewerking van de betreffende grondeigenaar.
De geluid-/zichtwal die nu deels langs Feanwâldsterwâl is aangelegd, is het initiatief van de betreffende grondeigenaar en is geheel gerealiseerd op zijn grond.
De verlenging van deze wal tot aan de Woudweg is niet te realiseren binnen de PIP-grens. Voor de realisatie van deze geluid-/zichtwal zijn wij dus afhankelijk van de grondeigenaar. Om de kansen te vergroten, is ons idee de wal te gaan combineren met een voetpad die in het kader van de Gebiedsontwikkeling kan worden gerealiseerd. Op dit moment wordt dit nader onderzocht. Bepalend voor het welslagen is, zoals hiervoor is aangegeven, de bereidheid van de grondeigenaar hieraan op vrijwillige basis mee te werken.
Inmiddels zijn wij voor de gehele DCA gestart met een aanvullend geluidonderzoek. Daarbij wordt onder meer voor Feanwâldsterwâl de aard en effectiviteit van een geluid-/zichtwal onderzocht. Dit onderzoek zal eind april gereed zijn. Wij houden u op de hoogte van de resultaten. Ons voorstel is eind april/begin mei in een bijeenkomst in Feanwâldsterwâl hierover informatie te geven.
Wij hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Bij nadere vragen kunt u zich wenden tot onze contactpersoon, dhr. W. de Boer (w.deboer@fryslan.nl).

Extra sneltrein

161201-foto_tcm318-379764

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft het ontwerptracébesluit/Milieueffectrapport Extra Sneltrein Groningen – Leeuwarden vastgesteld. Van 2 december 2016 tot en met 12 januari 2017 liggen de stukken ter inzage o.a. in de gemeentehuizen van Tytsjerksteradiel en Dantumadiel.
En op internet: platformparticipatie en prorail

Daarnaast zijn er informatiemarkten waar vragen gesteld kunnen worden aan specialisten van Prorail en de provincies. De markten zijn van 16 tot 20 uur.

1 december 2016: It Maskelyn, Hurdegaryp
6 december 2016: De Mienskip, Feanwâlden.

Tot 12 januari 2017 heeft u de gelegenheid om uw mening te geven en uw zienswijze in te dienen. Grijp deze kans!

maatregelen_esgl-01