It kin de master misse……

Helaas, foutje….In het Dorpskompas hebben we de datum van de jaarvergadering verkeerd aangegeven. De Jaarvergadering is:

DINSDAG 19 OKTOBER om 20:00 uur in De Mienskip

Agenda:

Opening
Mededelingen
Notulen ledenvergadering
Jaaroverzicht 2020

Jaarrekening 2020
Begroting 2021
Kascommissie
Bestuursverkiezing
Stand van zaken
Vraag: Hoe verder?
Rondvraag

Sluiting en drankje

Vergaderstukken:

Agenda 2021
Jaaroverzicht 2020
Notulen ledenvergadering 2020
Resultaat 2020

Geen Rubber Verwerking Nederland in Feanwâlden!

Naast het formele inhoudelijke bezwaar waar op dit moment nog hard aan gewerkt wordt willen we ook door deze petitie een signaal afgeven aan de politiek! Teken deze petitie en laat zien dat we in Feanwâlden niet zitten te wachten op nieuwe overlast gevende activiteiten. Delen wordt op prijs gesteld!

https://geenrubberfeanwalden.petities.nl/

Rubber Verwerking Nederland heeft vergunning gekregen

Rubber Verwerking Nederland krijgt van rechtswege vergunning voor vestiging aan De Swette te Feanwâlden.

Al ver voor de procedurefout waardoor de vergunning van rechtswege verleend moest worden heeft Dorpsbelangen samen met omwonenden en ondernemers van industriegebied De Swette een uitvoerige zienswijze ingediend met argumenten waarom de vestiging van RVN niet wenselijk is.

RVN heeft nu een aanvraag gedaan voor opslag van 10 miljoen kilo rubber maar geeft tegelijkertijd aan uiteindelijk ook te willen verwerken (shredderen).
Shredderen kan enorme overlast veroorzaken voor de omgeving, zowel direct (verkeersoverlast, lawaai, stank, fijnstof) als ook op de lange termijn (kankerverwekkende stoffen, grondwatervervuiling, ongedierte).

Ook opslag alleen geeft een aantal van deze problemen. Het allerbelangrijkste probleem is echter het gevaar van brand. Opslag van zo’n enorme massa brandbaar materiaal op een locatie als deze is een enorm risico voor de aangrenzende woningen en bedrijven om ook in brand te raken. Daarnaast zal de rookoverlast enorm zijn en mogelijk dagenlang het omliggende gebied maar mogelijk zelfs heel Feanwâlden in de greep houden.

Dorpsbelangen is nu druk bezig met omwonenden en ondernemers om inhoudelijk bezwaar te maken tegen deze vergunning. Dit gebeurt met een aantal zeer vakkundige adviseurs.
Deze adviseurs verzekeren ons dat er voldoende redenen en argumenten zijn waarop de gemeente deze aanvraag tegen had kunnen houden. Deze argumenten zullen wij gebruiken om alsnog bezwaar te maken.

Iedere belanghebbende mag zelf ook bezwaar maken tegen dit besluit. Wij juichen dit van harte toe. We overwegen om een lijstje van aandachtspunten en mogelijke bezwaren te maken.

Binnenkort zullen we een petitie starten waar iedereen kan laten blijken niet blij te worden van deze plannen. Deze petitie zal dan samen met het bezwaar aan gemeentebestuur en politiek worden aangeboden. Vragen en opmerkingen zijn altijd welkom op dorpsbelangenff@gmail.com of 06-38930211.

Wijkagenten Dantumadiel

191125 wijkagenten Ddiel
Marcel Koster en Lieuwe van Hijum zijn de wijkagenten van Dantumadiel. Wijkagenten werken net als de rest van de politie aan verbetering van de veiligheid. Maar wat doen zij nou eigenlijk precies? Wát doet de wijkagent in uw buurt? Door wie kunnen zij benaderd worden? Voor welke zaken kun je bij hen terecht?
Wat doet de wijkagent in uw buurt?
• De wijkagent signaleert en adviseert bij wijkgerelateerde problemen
• De wijkagent stuurt het politieteam aan op activiteiten in de wijk
• De wijkagent werkt samen met netwerkpartners en schakelt netwerkpartners in indien nodig (integrale aanpak)

De wijkagent is het lokale aanspreekpunt voor:
• Bewoners
• Winkeliers, bedrijven en horeca
• Scholen
• Buurtverenigingen
• Maatschappelijke organisaties

U kunt bij de wijkagent terecht wanneer er een structureel probleem is op bijvoorbeeld het gebied van:
• Verkeersveiligheid
• Jeugdproblematiek
• Handhaven van de openbare orde
• Kleinere milieuzaken

Hoe beter de wijkagent zijn buurt kent, hoe meer hij (of zij) er kan doen voor de algemene veiligheid. Die benodigde informatie moet deels ook uit de buurt komen. Gebeurt er dus iets bijzonders, geef dat dan door aan de wijkagent en help zo de buurt leuk en veilig te houden.
Marcel Koster is wijkagent voor de dorpen Damwâld, Rinsumageast, Readtsjerk, Wâlterswâld, Driesum, Broeksterwâld, Sibrandahûs en De Falom
Lieuwe van Hijum is wijkagent voor de dorpen Feanwâldsterwâl, Feanwâlden en De Westereen.

Wij zijn bereikbaar op de volgende manieren:
Internet (e-mail): http://www.politie.nl > mijn buurt (Dantumadiel) > wijkagent
Telefoon: 0900 – 8844
Instagram: pol_dantumadiel
Twitter: @WA_Dantumadiel

Weer een Plan X

In navolging van het succesvolle Plan X 2019 organiseren we op woensdag 1 april 2020 weer een Plan X. We hopen op een financiële bijdrage van de gemeente Dantumadiel maar als die er niet komt zorgen we zelf voor een aantrekkelijk geldbedrag om te besteden aan projecten en initiatieven in en rond Feanwâlden. Dus initiatiefnemers kunnen vast gaan nadenken over wensen en plannen. Alvast succes!

Binnenkort meer informatie over spelregels enzovoort.