Theun de Vries boekenmarkt

In slagge dei.

Krekt as ferline jier stie Doarpsbelang wêr mei in kreamke op é Theun de Vries boekemerke om sa har wurk oan de man te bringen. En foar de leafhawwer wie der ek wêr in kwiske oer ús doarp. Nochal wat besikers ha de fragenlist ynfult en riedt wêr’t de 5 fotookes yn it doarp makke wienen. In pear yn it each springende punten by de antwurden dy’t joen waarden. Der wienen bygelyks net safolle dy’t wisten dat de ynwenners fan Feanwâlden ek wol Gleonkoppen neamt wurde. Net foar niks dat it blêd fan de Theun de Vriesskoalle sa neamt wurdt. Dat it Amelân net allinich in eilân is mar ek in diel fan it Bûtenfjild is ek hielwat besikers ûntgien. En neigenoch mar in pear wisten dat it doarpskrantsje fan é Wal de Wetterkwetter hjit.

IMG_3050

Ek ferskillende fotookes joegen de nedige swierrichheden. Bygelyks it opskrift “de lytse Tichelkamp”. Dat by it 150 jierriche bestean fan de menniste tsjerke op de pastorij dit boardsje kaam is koenen mar in pear besikers “sizze”. En dat yn de bankjes fan it grienpafiljoen op é Koemarkt fragminten grafeart binne út gedichten fan Theun de Vries wist ek net elsenien. En it die blyken dat der net folle besikers sa faak op é Finnen komme. Oars hienen se wol witten dat it grutte yn it each springende anker dêr leit. Dochs dreecher dan tocht. Der wienen treie persoanen dy’t 12 fan de 15 fragen goed hienen. Nei lotting kaam Jaap van der Laan , it sûnt koarten nije lid fan ‘e redaksje fan it Doarpskompas, as winner út de bus. Hy kreit ynkoarten in kadobon fan é HAB tastjoert. Al mei al in tige noflike dei mei hielwat echte boekeleafhawwers. Wy hienen it waar dizze kear lokkich mei: de buien gienen Feanwâlden moai foarby.

IMG_3053

Beleid, missie, visie Dorpsbelangen

Tijden veranderen en dus moet je als Dorpsbelangen mee veranderen. Het bestuur heeft daarom een concept missie, visie en beleid geformuleerd. In de jaarvergadering, begin 2017 willen we daar graag over met de leden van gedachten wisselen. In de aanloop daar naar toe graag jullie opmerkingen.

De conceptversie kunt u hier inzien: beleid, missie en visie Dorpsbelangen

pASsant

IMG_2596

Wat wonen we hier mooi, dit is het decor van de toneelstukjes.

Vanavond de laatste voorstelling van de pASsant, route noord. Een aantal voorstellingen gingen gepaard met soms veel regen. Maar er waren ook hele mooie avonden bij. Veel positieve reacties kregen we van bezoekers over de drie korte toneelstukjes waarin oude sagen zijn verwerkt. Alles speelt zich af in de buurt van het Skilliche Piipke en de Goddeloaze singel.

IMG_2563 2 Monnikenwerk

IMG_2593 2

IMG_2580

“Kunst uit het dorp”

Op zaterdag 25 juni is de zomerexpositie in de Schierstins geopend door de voorzitter van Dorpsbelangen. De expositie bevat beelden en schilderijen van dorpsgenoten. De feestelijke gebeurtenis werd verlevendigd door pianomuziek van Dineke van der Velde.

DSC02481

De deelnemers van de expositie zijn: Margot Blaauw, Baukje Dijkstra, Cees Hofstra, Jeannet Hagenbeek, Jan Hoitinga, Johannes Sietsma en de groep-Hetty Post die bestaat uit: Maria Koning, Tryntsje van der Meulen, Hetty Post, Ankje Sijtsma en Geertje Zwiers.

DSC02489

DSC02493

De expositie duurt tot zondag 21 augustus.

DSC02498

DSC02499