Democratische vernieuwing

Op woensdag 20 januari 2016 organiseert Dorpsbelangen een bijeenkomst voor bestuursleden van alle verenigingen, stichtingen, clubjes die actief zijn en verantwoordelijkheid nemen in Feanwâlden, Feanwâldsterwâl e.o.
Jaap Koen Bijma van Doarpswurk, initiatiefnemer van democratische vernieuwing in Fryslân, zal de avond inleiden. Doel is om met elkaar de huidige verenigingsproblematiek te bespreken en elkaar beter te leren kennen. De avond wordt afgesloten met een borrel.

Wat wij nodig hebben om deze avond te organiseren zijn e-mail adressen van clubs, verenigingen, stichtingen enz. Stuur uw adres naar ons secretariaat en u krijgt een uitnodiging.

Zie voor meer informatie Doarpskompas december 2015.

Gebruik Grienpaviljoen

Afgelopen zaterdagavond heeft de Feintensloane als eerste gebruik gemaakt van het Grienpaviljoen voor een buurtbarbecue. Het was een groot succes.

Het Grienpaviljoen is een kunstwerk voor het dorp met de bedoeling gebruikt te worden. Je kunt er even zitten om van het mooie plein te genieten of even bij te kletsen met een kennis, maar je kunt ook met je bijvoorbeeld je buurtvereniging het paviljoen gebruiken voor een activiteit. Als je dit wilt doen moet dit wel worden aangevraagd bij de Vereniging van Dorpsbelangen. Vanzelfsprekend gaan we er van uit dat het paviljoen en de planten geen schade krijgen, dat na gebruik netjes wordt opgeruimd en dat er geen rommel achterblijft. Dorpsbelangen wil graag weten wie wanneer gebruik van wil maken van het Grienpaviljoen om te voorkomen dat twee gegadigden tegelijk iets plannen en om de werkgroep verzorging Grienpaviljoen op de hoogte te stellen zodat zij er met de verzorging van de planten rekening mee kunnen houden.

Aanvragen kan per mail (dorpsbelangenff@gmail.com) of per telefoon (0511 473080) bij het secretariaat van onze vereniging.

Boekenmarkt en open dag Schierstins

Dorpsbelangen stond met een kraam op de boekenmarkt om te laten zien wat we allemaal doen en waar het contributiegeld voor gebruikt wordt. Daarnaast kon men er dorpsvlaggen kopen, de DVD van “De Jûn fan de Koemarkt” bestellen en er was een lijst met vragen over oud Feanwâlden en Feanwâldsterwâl waarmee een HAB bon te verdienen viel. De hele dag was het gezellig druk.

IMG_1584

De winnaar van de vragenlijst
Er zijn 59 vragenlijsten ingevuld. Niemand had alle vragen goed. Er waren vijf die slechts één fout hadden en daaruit is de winnaar getrokken, die verblijd wordt met een HAB bon. De winnares is:
mevrouw M. de Haan – Elings.
Van harte gefeliciteerd.

De statistiek van de vragenlijst
De vragen waarin naar een jaartal werd gevraagd, bleken veruit de moeilijkste te zijn. De vraag over de boter- en zuivelfabriek had iedereen goed. Hier de resultaten:
vraag 1: 3 x fout
vraag 2: 28 x fout
vraag 3: 0 x fout
vraag 4: 52 x fout
vraag 5: 21 x fout
vraag 6: 44 x fout
vraag 7: 33 x fout
vraag 8: 8 x fout
vraag 9: 10 x fout

De vragenlijst met de goede antwoorden
1. Under hokker skriuwersnamme skrea frou Post Beukens út Feanwâlden harren boeken. Onder welk pseudoniem schreef mevrouw Post Beukens uit Veenwouden haar boeken.
X Ypk fan der Fear
0 Sjoukje de Vries
0 Froukje Annema

2. Wat wie it berop fan Pieter de Clerq dy’t yn de tweintiger jierren fan de forige ieuw syn filla yn Feanwâlden boue liet. Wat was het beroep van Pieter de Clerq die in de twintiger jaren van de vorige eeuw zijn villa in Veenwouden liet bouwen.
0 Notaris
X Bankier
0 Fabrikant

3. Hoe hiet de bûter-en súvelfabrik yn it doarp: de earste kooperative súvelfabrik yn Fryslan. Wat was de naam van de boter-en zuivelfabriek in het dorp.
0 Betterwird
0 Tsjerne
X Freia

4. Yn hokker jier koenen jo foar it earst mei de trein nei Ljouwert. In welk jaar kon je voor het eerst met de trein naar Leeuwarden.
0 1885
0 1910
X 1866

5. Hoe hiet it trochgongshûs foar repatrianten út it eardere Nederlansk Indie skean tsjinoer it stasjon ( foarhinne wie it in hotel). Wat was de naam van het opvanghuis voor Indische Nederlanders schuin tegenover het station (voorheen was het een hotel).
X Schoonoord
0 El Dorado
0 De Rustende Jager

6. Yn hokker jier is de beskoeiing op ‘e Wal oanlein. In welk jaar werd begonnen met de aanleg van de betonnen walkant in Veenwoudsterwal.
0 1956
X 1949
0 1959

7. Hoe waard it buertsje oan de Iisbaenstrjitte neamt. Hoe heette het buurtje aan de IJsbaanstraat.
X De Bloei
0 Patrimoniumbuurt
0 Spoorbuurt

8. Wat is de namme fan Kafee it Dûke Lûk op é Wal fan 1888 oant 1940. Hoe heette Café It Dûke Lûk van 1888 tot 1940.
0 De Eendracht
0 De Drie Baarzen
X Halfweg

9. Hoe hiet it jonkje wer’t de skriuwer Theun de Vries syn belibbenissen yn Feanwâlden om hinne bout hat. Wat is de naam van het jongetje waar omheen Theun de Vries zijn jeugdherinneringen aan Veenwouden heeft beschreven.
0 Heinze Homan
X Wilt Tjaarda
0 Sybe Hettinga