MFC Feanwâlden

In de Leeuwarder Courant stond op 26 januari onderstaand artikel.Het bestuur van Dorpsbelangen heeft als reactie hierop een ingezonden brief gestuurd:

Nee toch…
De reactie van wethouder Wiersma van Dantumadiel aan het slot van het artikel in de LC van dinsdag 26 januari heeft ons verbaasd (pag. 22 Stekker uit plan voor dorpshuis Feanwâlden).
Dorpsbelangen Veenwouden / Veenwoudsterwal e.o. vindt het fijn dat het college van Dantumadiel het advies van de commissie MFC/dorpshuis i.o. serieus neemt. Dat kan ook niet anders. Er is twee jaar met veel inzet door vrijwilligers aan het plan voor een dorpshuis in het centrum gewerkt. Het is niet gelukt, dat is bijzonder spijtig. Als de gemeentelijke organisatie enkele jaren geleden zelf het initiatief had genomen een dorpshuis in Feanwâlden te bouwen, had het waarschijnlijk vorig jaar tegelijk met de Koemarkt geopend kunnen worden. In Damwâld en in de Westereen heeft de gemeente wel zelf een dorpshuis neergezet. In Feanwâlden moesten vrijwilligers op verzoek van de gemeente bereid gevonden worden om een haalbaar plan uit de grond te stampen. Laat wethouder Wiersma blij zijn dat er niet een niet-exploitabel gebouw komt in plaats van nu al te beknibbelen op de 8 ton die beschikbaar is voor een dorpshuis in Feanwâlden. Wordt Feanwâlden voor deze beslissing gestraft? De commissie MFC/dorpshuis i.o. komt met een alternatief, waar zeker geld voor nodig is. Om dit alternatief wel te laten slagen, is een volledige, positieve inzet van wethouder Wiersma (en de rest van het college van B&W) zeer wenselijk. Bij voorbaat beknibbelen past daar niet bij!
Bestuur Vereniging van Dorpsbelangen Veenwouden / Veenwoudsterwal e.o.

LC 160126 MFC

 

De wereld wordt zoals wij hem denken

Op 20 januari liep de Mienskip vol met meer dan 40 actieve vrijwilligers: bestuurders van verenigingen, stichtingen en clubs in onze dorpen. Ze kwamen op uitnodiging van Dorpsbelangen voor de presentatie van Jaap Koen Bijma, adviseur van Doarpswurk.

IMG_20160120_201034

Jaap Koen nam de aanwezigen mee naar het leven in deze tijd. Wat is er aan de hand in de samenleving en hoe kunnen we omgaan met individualisering. Hij deed dit aan de hand van filosofische theorieën en richtte zich vooral op het sociaal organisme. Dat is het gebied, waarin verenigingen enz. zich bewegen. Dat is ook het gebied waar vaak “gedoe” is.

IMG_20160120_200514

In een schema maakte hij duidelijk waarom de samenleving nu anders in elkaar zit dan in de jaren 50, 70 en 90 van de vorige eeuw. In de jaren 70 van de vorige eeuw zaten we in de tijd van samenleving met elkaar en delen van materie. De meeste aanwezigen zijn opgegroeid in die tijd. Nu zitten we in de tijd van individualisme en het geestelijke (mindfullnes, yoga). Jaap Koen legde uit dat dit ook de reden is waarom het in de huidige tijd zo lastig is om mensen in een bestuur van een vereniging te krijgen. Het is niet zo dat jongeren niets willen doen voor de samenleving. Maar niet meer op de traditionele manier. Vier jaar in een bestuur met minimaal 10 vergaderingen in een jaar past niet meer bij de meeste jongeren. Wat jongeren wel willen, is een overzichtelijke klus, waarvan het begin en het eind bekend is.

IMG_1807

Een ander aspect dat Jaap Koen Bijma naar voren bracht, is dat de samenleving uit drie systemen bestaat. Het rechtssysteem, waar verenigingen en de overheid toe behoren en waar het democratische stelsel geldt. Dan het culturele en geestelijke leven, het gebied waar men in vrijheid zijn eigen ideeën ontplooit. En als derde het economische leven, de ondernemers, die in feite de andere twee betalen. Het economische leven is hiërarchisch. Ergens in het midden komen de drie aspecten bij elkaar. Het is de kunst voor ieder om zich in het gezichtspunt van de ander te verplaatsen en zo samen te komen tot een gedragen besluit.

IMG_1810

Tot slot ging het over geluk. Genieten is voor de meeste mensen geluk. Voor een kleinere groep is geluk ook nuttig zijn; dat zijn de actieve dorpsbewoners. En een nog kleinere groep vindt geluk in verantwoordelijkheid nemen en in besturen gaan zitten. Om meer mensen actief te krijgen voor de gemeenschap is het zaak om de genieters bewust te maken dat nuttig zijn ook kan leiden tot geluk. Op die manier krijg je meer mensen actief in de mienskip.

IMG_1808

Het was een leerzame avond, waar veel herkenning naar voren kwam, waardoor er waarschijnlijk ook wat meer inzicht ontstond in waarom dingen gaan zoals ze gaan. Een avond met veel theorie en weinig echte praktische oplossingen. Misschien kan daarop in een mogelijk vervolg verder worden ingegaan.

Na een geanimeerde nazit, waarbij ieder de gelegenheid had beter kennis met elkaar te maken, ging ieder zijns weegs over sjippeglêde wegen.

Uitnodiging

Beste bestuurders van verenigingen, clubs, stichtingen en vrijwilligersorganisaties in Feanwâlden, Feanwâldsterwâl en omgeving,

Hierbij nodigen wij u uit voor de interactieve presentatie over democratische vernieuwing: “De wereld wordt zoals wij hem denken”  op woensdag 20 januari a.s. in de Mienskip.

Programma
19.30 uur: Inloop
20.00 uur: Inleiding: Mathilde Hommes, voorzitter Dorpsbelangen
20.10 uur: Presentatie Jaap Koen Bijma, adviseur Doarpswurk
21.10 uur: Afsluiting officiële deel, start informele nazit en gelegenheid om  nader met elkaar kennis te maken.

Opgave
Deze uitnodiging is bedoeld voor maximaal 3 bestuursleden per vereniging, club, stichting of vrijwilligersorganisatie. Wij houden graag rekening met uw komst. Opgave kan tot 13 januari via dorpsbelangenff@gmail.com, o.v.v. naam vereniging, club, stichting, vrijwilligersorganisatie en het aantal personen.

Meer informatie:  uitnodiging

Democratische vernieuwing

Op woensdag 20 januari 2016 organiseert Dorpsbelangen een bijeenkomst voor bestuursleden van alle verenigingen, stichtingen, clubjes die actief zijn en verantwoordelijkheid nemen in Feanwâlden, Feanwâldsterwâl e.o.
Jaap Koen Bijma van Doarpswurk, initiatiefnemer van democratische vernieuwing in Fryslân, zal de avond inleiden. Doel is om met elkaar de huidige verenigingsproblematiek te bespreken en elkaar beter te leren kennen. De avond wordt afgesloten met een borrel.

Wat wij nodig hebben om deze avond te organiseren zijn e-mail adressen van clubs, verenigingen, stichtingen enz. Stuur uw adres naar ons secretariaat en u krijgt een uitnodiging.

Zie voor meer informatie Doarpskompas december 2015.