Werkzaamheden omgeving Skilige Pypke

Onderstaand bericht is afkomstig van de provincie Fryslân en De Centrale As.

Vanaf 28 januari 2015 zijn de netbeheerders aan het werk langs de weg Oastein/Boppewei (bij het Skilige Pypke/kruising Goddeloaze Singel en Oastein/Boppewei) tussen Feanwâlden en de turborotonde in de provinciale weg N356. Als eerste zal de aannemer van de netbeheerder Stedin een tweetal gestuurde boringen aanbrengen en een persing. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden gereed op 30 januari 2015. Vanaf week 10 gaat de aannemer van Wetterskip Fryslân ter hoogte van Skillige Pypke eveneens een gestuurde boring aanbrengen. Vervolgens gaan de overige netbeheerders langs Boppewei/Oastein diverse verleggingen aan kabels en leidingen uitvoeren. Deze werkzaamheden zijn niet altijd aansluitend gaande en duren met elkaar tot 1 mei 2015. Al deze werkzaamheden kunnen hinder veroorzaken voor het verkeer en langere reistijd voor de weggebruiker betekenen. Wij vragen daarvoor uw begrip. Mochten er vragen zijn of wilt u overlast melden? Laat het ons weten. U kunt contact opnemen met projectbureau De Centrale As, via 0511-548598. Mailen kan ook via info@decentraleas.nl.

Warm Hart Loterij

whl-banner-logoIedereen kan bijdragen aan de verwezenlijking van “mienskips” projecten in Fryslân. Naast de kans op schitterende prijzen maakt de bijdrage van deelnemers het mogelijk ambitieuze en innovatieve projecten in Fryslân ten uitvoer te brengen die een stimulans brengen aan de leefbaarheid. Hoe kunnen we wonen en werken binnen onze regio aantrekkelijker maken? Vanuit de samenleving ontbreekt het niet aan goede ideeën en enthousiasme. Het blijkt in de dagelijkse praktijk echter vaak moeilijk de fondsenwerving volledig rond te krijgen. Om deze reden is onder het motto “Leefbaarheid creëer je samen” de Warm Hart Loterij in het leven geroepen. Zij wordt hierin ondersteund door de vier Friese troubadours: Anneke Douma, Griet Wiersma, Gurbe Douwstra en Piter Wilkens. Meld projecten aan en koop loten.

Ga voor meer informatie naar: http://www.warmhartloterij.nl

 

Afscheid Wies Venema

In maart 2013 is Wies toegetreden tot het bestuur. Door gezondheidsredenen lukt het haar al langere tijd niet om haar bestuurstaken uit te voeren. Tot haar grote spijt, heeft ze daardoor moeten aangegeven tussentijds te willen aftreden. Wies werd met een en een bloemetje en een bon bedankt voor haar inzet.

wiesIMG_0826

De werkgroep TOF is uitgebreid en heeft doel geconcretiseerd

De werkgroep TOF (Toekomst Ouderenzorg Feanwâlden)  is uitgebreid naar 7 personen. Tevens is in een bijeenkomst, waarbij ook een vertegenwoordiging van verschillende kerken aanwezig was, de doelstelling van de werkgroep concreter geformuleerd.

De doelstelling luidt:

Zoeken naar mogelijkheden zodat ouderen in Feanwâlden kunnen blijven wonen en verzekerd zijn van goede zorg en welzijn.

Dat betekent concreet dat ouderen die dat willen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Ouderen die graag samen met anderen willen wonen, daar de mogelijkheid voor moeten krijgen.

En ouderen die een verpleeghuis indicatie krijgen, zowel voor somatische als geriatrische problematiek, moeten in Feanwâlden een plek kunnen krijgen.

De werkgroep wil graag gebruik maken van de expertise van de medewerkers en vrijwilligers van Talma Hoeve en Talma Hûs. Daarnaast wordt overwogen om bij (potentiële) ouderen te inventariseren wat hun wensen op dit moment zijn en welke angsten en zorgen er bij hen leven.

Miensskipswurker, Reina Hes, zal op korte termijn in Feanwâlden en Feanwâldsterwal een burenhulpdienst, waar vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht, in het leven roepen. Later daarover meer.

Bouw mee aan de Sionsberg

Zorgbelang Fryslân wil zoveel mogelijk mensen betrekken bij de planvorming van het “herontwerp” van de Sionsberg. Een unieke kans om invloed uit te oefenen op hoe de zorg georganiseerd moet worden in Noord-oost Friesland. Op zaterdag 17 januari wordt met inwoners, zorgverleners en andere betrokkenen een plan gemaakt voor de zorg in de regio. Voorafgaand aan deze dag worden er inloop bijeenkomsten georganiseerd. Op 5 en 6 januari in Dokkum, op 7 januari in Kollum en Buitenpost, op 8 januari in Oentsjerk en op 9 januari in Damwâld en Burdaard. Meer informatie hierover vindt u op: http://www.bouwmeeaandesionsberg.nl.

Kansen in Kernen

Dorpsbelangen was vanochtend aanwezig bij de officiële start van het project KIK (Kansen in Kernen). Voor Feanwâlden betekent dit dat het stationsgebied, transferium, een face lift krijgt en bij het dorp getrokken wordt. De doorgaande weg wordt weer een gewone dorpsweg. Uiteraard kan dit pas als de Centrale As rond Feanwâlden en Feanwâldsterwâl klaar is.

141203 kik

 

Start werkgroep “Toekomst Ouderenzorg Feanwâlden”

De Vereniging van Dorpsbelangen Veenwouden / Veenwoudsterwal e.o. maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van de ouderenzorg in Feanwâlden en Feanwâldsterwâl. Daarom is de werkgroep ‘Toekomst Ouderenzorg Feanwâlden’ opgericht.

Nu het faillissement van de Pasana zorggroep is uitgesproken, vindt de werkgroep dat vooral De Friesland Zorgverzekeraar richting kan geven aan een strategie, waarbij in eigen dorp voorzieningen voor ouderen zijn en blijven. Samen met de curator kan De Friesland Zorgverzekeraar op zoek gaan naar partners die deze strategie in hun beleid hebben.

De werkgroep is van mening dat naast Talma Hûs ook Talma Hoeve moet blijven bestaan. Er is een brief geschreven naar De Friesland Zorgverzekeraar met het verzoek voor overleg. De werkgroep waardeert het dat De Friesland Zorgverzekeraar de stichting ‘Continuïteit Zorgverlening Friesland’ inmiddels heeft opgericht om op korte termijn de ouderenzorg in Feanwâlden te garanderen.

Voor meer informatie:

Jouke de Vries, lid van de werkgroep ‘Toekomst Ouderenzorg Feanwâlden’
tel. 0511 474797 of 06 2638 8481
e-mail: dorpsbelangenff@gmail.com