Bericht van de Centrale As

logo CA

Stand van zaken onderzoek in het kader van de motie Vreemd naar geluid-
overlast en zichtvervuiling de Centrale As ter hoogte van Feanwâldsterwâl
L.s.
Vanuit de gemeenschap Feanwâldsterwâl zijn in de afgelopen maanden door de bewoners klachten bij de projectorganisatie DCA ingediend over geluidoverlast en zichtvervuiling ten gevolgen van de Centrale As.
Vanuit de projectorganisatie is aangegeven dat in het kader van de zogenaamde motie Vreemd nader onderzoek zal worden gedaan naar het mogelijk nemen van aanvullende maatregelen. In de motie Vreemd hebben Provinciale Staten het College van Gedeputeerde Staten verzocht te onderzoeken of er aanvullende maatregelen mogelijk zijn om geluid- en zichtoverlast te verzachten. Deze motie heeft zowel betrekking op de weg van Drachten-Drentse grens (N381) als de Centrale As. Het College heeft deze motie in november 2016 aangenomen. Daarbij zijn de volgende voorwaarden gesteld.
O De te nemen maatregelen moeten kosteneffectief, landschappelijk inpasbaar en verkeersveilig zijn.
O Verder moeten de maatregelen in principe te realiseren zijn binnen de grens van het provinciaal inpassingsplan (PIP DCA) of binnen de openbare ruimte. Dit laatste punt heeft te maken met het feit dat het wettelijk kader ontbreekt om te kunnen onteigenen. Als de maatregelen buiten de grenzen van het PIP of de openbare ruimte moeten plaatsvinden, is de provincie Fryslân afhankelijk van de vrijwillige medewerking van de betreffende grondeigenaar.
De geluid-/zichtwal die nu deels langs Feanwâldsterwâl is aangelegd, is het initiatief van de betreffende grondeigenaar en is geheel gerealiseerd op zijn grond.
De verlenging van deze wal tot aan de Woudweg is niet te realiseren binnen de PIP-grens. Voor de realisatie van deze geluid-/zichtwal zijn wij dus afhankelijk van de grondeigenaar. Om de kansen te vergroten, is ons idee de wal te gaan combineren met een voetpad die in het kader van de Gebiedsontwikkeling kan worden gerealiseerd. Op dit moment wordt dit nader onderzocht. Bepalend voor het welslagen is, zoals hiervoor is aangegeven, de bereidheid van de grondeigenaar hieraan op vrijwillige basis mee te werken.
Inmiddels zijn wij voor de gehele DCA gestart met een aanvullend geluidonderzoek. Daarbij wordt onder meer voor Feanwâldsterwâl de aard en effectiviteit van een geluid-/zichtwal onderzocht. Dit onderzoek zal eind april gereed zijn. Wij houden u op de hoogte van de resultaten. Ons voorstel is eind april/begin mei in een bijeenkomst in Feanwâldsterwâl hierover informatie te geven.
Wij hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Bij nadere vragen kunt u zich wenden tot onze contactpersoon, dhr. W. de Boer (w.deboer@fryslan.nl).

Advertenties

Agenda

Er staat de komende tijd veel te gebeuren in Feanwâlden.

27 maart
Onze jaarlijkse  ledenvergadering met onder andere de huldiging van de kampioenen en de uitreiking van de Wrotterspriis om 20 uur in de Mienskip.

12 april
Inloopbijeenkomst voorlopig Ontwerp Feanwâlden Kansen in Kernen + Transferium vanaf 16.30 uur tot 21.00 uur in de Mienskip.

13 april
Herdenking slachtoffers 2e wereldoorlog, bij het monument aan de Spoarloane om 9.30 uur.

13 april 
Koffietijd, kennismaking met de organisatoren van de inloop in het Roefke van de Swanneblom van 10 tot 11.30 uur. Vanaf 13 april wekelijks elke donderdagmorgen.

27 april
Koningsdag op de Koemarkt in Feanwâlden van 8 tot 13 uur.

Extra sneltrein

161201-foto_tcm318-379764

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft het ontwerptracébesluit/Milieueffectrapport Extra Sneltrein Groningen – Leeuwarden vastgesteld. Van 2 december 2016 tot en met 12 januari 2017 liggen de stukken ter inzage o.a. in de gemeentehuizen van Tytsjerksteradiel en Dantumadiel.
En op internet: platformparticipatie en prorail

Daarnaast zijn er informatiemarkten waar vragen gesteld kunnen worden aan specialisten van Prorail en de provincies. De markten zijn van 16 tot 20 uur.

1 december 2016: It Maskelyn, Hurdegaryp
6 december 2016: De Mienskip, Feanwâlden.

Tot 12 januari 2017 heeft u de gelegenheid om uw mening te geven en uw zienswijze in te dienen. Grijp deze kans!

maatregelen_esgl-01

Brûsplak geopend

img_3111

In het Bûtefjild is het Brûsplak geopend, een onherkenbaar verbouwde zeecontainer. Een plek om te werken of elkaar te ontmoeten. In het Bûtefjild worden proeven gedaan met natte teelten en andere vormen van waterbeheer voor economische toepassingen. Het Brûsplak is de plek om daar kennis van te nemen en over na te denken. Niet alleen door experts maar vooral ook door mensen van de regio. Het vormt een mooi vertrekpunt voor toeristisch- recreatieve activiteiten in de prachtige omgeving van het Bûtefjild.cw-egnrweaaundp

img_3086

Zwerfafval Tytsjerksteradiel

Door de gemeente Tytsjerksteradiel werd Dorpsbelangen geattendeerd op de mogelijkheid om subsidie te krijgen voor het zwerfafvalvrij maken van Tytsjerksteradiel. Mocht uw organisatie of vereniging de uitvoering hiervan op zich willen nemen dan is dit een kans om een schone leefomgeving te creëren en de kas te spekken. Zie hieronder het bericht:

In navolging op de periode 2013 – 2015 willen we u ook dit jaar weer vragen mee te werken aan het opruimen en/of voorkomen van zwerfafval in uw dorp in ruil voor een vergoeding van ongeveer € 0,75 per inwoner per jaar.

Graag horen we van u of u (weer) mee wilt werken aan deze actie en wat u dan denkt te willen/kunnen gaan doen of misschien al hebt gedaan! Zo gauw we uw bericht (e-mail: mderks@t-diel.nl) hierover hebben ontvangen, kunnen we ook de exacte vergoeding bepalen en aan u overmaken.

De manier waarop u uw dorp zwerfafvalvrij wilt krijgen/houden is geheel aan uzelf. Zo kunt u denken aan preventieve acties zoals een serie artikelen in de dorpskrant en/of een lesprogramma op school? Het inschakelen van sportclubs of andere organisaties is ook een optie of het opruimen in een himmelwike of met een vaste ploeg vrijwilligers die de taken onderling verdelen! Het kan en mag allemaal. Wel horen we graag wat uw plannen en acties zijn (geweest).

Tot slot, voor materialen om zwerfafval op te ruimen en communicatie middelen over dit thema willen we u op www.NederlandSchoon.nl attenderen.