Algemene Ledenvergadering 2023

Uitgelicht

We zien u graag op woensdag 8 Maart 2023
om 19:30 uur in De Mienskip, te Feanwâlden

Agenda

Opening
Mededelingen
Notulen ledenvergadering 2022
Jaaroverzicht 2022
Jaarrekening 2022
Begroting 2023
Kascommissie
Bestuursverkiezing
Aanpassing statuten

Stand van zaken
Wrotterspriis

Rondvraag

Sluiting en drankje

Klik op het onderwerp om de eventuele onderliggende stukken te bekijken.

Advertentie

Aanpassing Statuten

In verband met de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) moeten de statuten op een aantal punten aangepast en aangevuld.

Bovendien vonden we het tijd om een aantal dingen ook aan te passen. Zo vonden we de naam Vereniging van Dorpsbelangen Veenwouden / Veenwoudsterwal niet meer echt passen omdat onze dorpen al jaren Feanwâlden en Feanwâldsterwâl heten. Ook slagen we er bijvoorbeeld al jaren niet meer in om de – volgens de oude statuten – 9 bestuursleden aan te trekken.

Hierbij een link naar het concept van de nieuwe statuten.

In de komende ledenvergadering op 8 maart willen we het concept officieel voorleggen.

Plan X! 2023

Op woensdag 1 februari 2023 vindt weer een Plan X plaats!

Plan X wil initiatieven in onze dorpen stimuleren. Door het beschikbaar stellen van financiële steun maar ook door het stimuleren van samenwerking en verbinding, benutten van in de rest van het dorp aanwezige kennis, kunde, ervaring en inzet. Door Plan X leert men elkaar beter waarderen en kennen waardoor samenwerking eenvoudiger maar ook krachtiger wordt.

Plan X geeft op de avond zelf op zeer eenvoudige en transparante wijze direct helder aan welke projecten er zijn, welke daarvan draagvlak hebben, welke projecten bijdragen aan algemeen nut en welke projecten een beroep kunnen doen op de inwoners.

De deadline voor het aanleveren van plannen is verlengd!

Heb je een goed idee of werk je aan een voor het dorp interessant project?
Lever je plan of idee in voor 15 januari 2023. Je kunt je idee mailen naar bestuur@db-ff.org

Wil je weten wat er speel, steun geven aan een project? Inwoners van Feanwâlden, Feanwâldsterwâl en omgeving kunnen meedoen en zijn van harte welkom.

Algemene Ledenvergadering 2022

We zien u graag op donderdag 7 April 2022
om 19:30 uur in ’t Dûke Lûk,
De Wâl 31 te Feanwâldsterwâl

Agenda

Opening
Mededelingen
Notulen ledenvergadering 2021 – klik hier
Jaaroverzicht 2021 – klik hier
Jaarrekening 2021 – klik hier
Begroting 2022 – zie jaaroverzicht
Kascommissie
Bestuursverkiezing

U kunt zich tot aanvang van de vergadering kandidaatstellen bij het bestuur
Stand van zaken
Rondvraag

Pauze
Nieuwe Brede School
Presentatie door projectteam van gemeente Dantumadiel met de resultaten uit de eerste inventarisatie en introductie van het digitale platform voor samenwerken.

Sluiting en drankje

Inventarisatie Brede School

Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad van Dantumadiel geld beschikbaar gesteld voor de bouw van een brede school met een gymvoorziening in Feanwâlden. Dit betekent dat de gemeente nu met de schoolbesturen en onze dorpen plannen wil maken.
Een school is een belangrijke voorziening in een dorp.

De nieuwbouw biedt mogelijk ook KANSEN voor andere functies.

De gemeente hoort graag wat uw ideeën en wensen voor Feanwâlden zijn. Denk hierbij aan de thema’s leren, ontmoeten, sporten, recreëren, en de inrichting van uw dorp.

Een digitaal formulier vindt u hier: https://www.dantumadiel.frl/sites/default/files/2022-01/formulier%20ideeenbus_zonder%20afloop_0.pdf

U kunt uw ideeën ook inleveren in de ideeënbus bij Plus Visser. Uiteraard kunt u ook Dorpsbelangen mailen of bellen, wij zorgen er voor dat uw idee op de goede plek komt.

Er komt nog een aparte website waar alle informatie beschikbaar komt.

Geen Rubber Verwerking Nederland in Feanwâlden!

Naast het formele inhoudelijke bezwaar waar op dit moment nog hard aan gewerkt wordt willen we ook door deze petitie een signaal afgeven aan de politiek! Teken deze petitie en laat zien dat we in Feanwâlden niet zitten te wachten op nieuwe overlast gevende activiteiten. Delen wordt op prijs gesteld!

https://geenrubberfeanwalden.petities.nl/

Rubber Verwerking Nederland heeft vergunning gekregen

Rubber Verwerking Nederland krijgt van rechtswege vergunning voor vestiging aan De Swette te Feanwâlden.

Al ver voor de procedurefout waardoor de vergunning van rechtswege verleend moest worden heeft Dorpsbelangen samen met omwonenden en ondernemers van industriegebied De Swette een uitvoerige zienswijze ingediend met argumenten waarom de vestiging van RVN niet wenselijk is.

RVN heeft nu een aanvraag gedaan voor opslag van 10 miljoen kilo rubber maar geeft tegelijkertijd aan uiteindelijk ook te willen verwerken (shredderen).
Shredderen kan enorme overlast veroorzaken voor de omgeving, zowel direct (verkeersoverlast, lawaai, stank, fijnstof) als ook op de lange termijn (kankerverwekkende stoffen, grondwatervervuiling, ongedierte).

Ook opslag alleen geeft een aantal van deze problemen. Het allerbelangrijkste probleem is echter het gevaar van brand. Opslag van zo’n enorme massa brandbaar materiaal op een locatie als deze is een enorm risico voor de aangrenzende woningen en bedrijven om ook in brand te raken. Daarnaast zal de rookoverlast enorm zijn en mogelijk dagenlang het omliggende gebied maar mogelijk zelfs heel Feanwâlden in de greep houden.

Dorpsbelangen is nu druk bezig met omwonenden en ondernemers om inhoudelijk bezwaar te maken tegen deze vergunning. Dit gebeurt met een aantal zeer vakkundige adviseurs.
Deze adviseurs verzekeren ons dat er voldoende redenen en argumenten zijn waarop de gemeente deze aanvraag tegen had kunnen houden. Deze argumenten zullen wij gebruiken om alsnog bezwaar te maken.

Iedere belanghebbende mag zelf ook bezwaar maken tegen dit besluit. Wij juichen dit van harte toe. We overwegen om een lijstje van aandachtspunten en mogelijke bezwaren te maken.

Binnenkort zullen we een petitie starten waar iedereen kan laten blijken niet blij te worden van deze plannen. Deze petitie zal dan samen met het bezwaar aan gemeentebestuur en politiek worden aangeboden. Vragen en opmerkingen zijn altijd welkom op dorpsbelangenff@gmail.com of 06-38930211.