Agenda extra ledenvergadering

op maandag 6 oktober 2014 om 20.00 uur in de bovenzaal van De Mienskip:
AGENDA
1. Opening
2. Bestuursverkiezing
Door tussentijds aftreden van Roel Dijkstra als voorzitter in mei 2014 in verband met zijn benoeming tot gemeenteraadslid is er een vacature ontstaan. Mathilde Hommes wordt voorgedragen voor de functie van voorzitter. Tegenkandidaten kunnen tot een half uur voor de vergadering bij het bestuur worden aangemeld.
3. Afscheid Roel Dijkstra
4. Rondvraag
5. Sluiting

Stand van zaken herinrichting centrum

Iedereen die in het centrum boodschappen doet, kan zien dat de fa. Pijnacker er hard aan werkt om ons dorpscentrum een facelift te geven. Wij horen regelmatig positieve reacties over het feit, dat het winkelcentrum nu zo mooi zichtbaar is. Achter de schermen is Dorpsbelangen al een aantal maanden druk bezig met diverse partijen te overleggen over het laatste stuk grond, dat nog moet worden aangekocht voor de herinrichting. Het betreft de grond van voormalig ’t Honk. De gemeente kan alleen grond kopen voor openbare ruimte. De helft van dat stuk is bestemd voor het nieuwe plein, de andere helft voor winkeldoeleinden. Het dilemma is dat de eigenaar van de grond, Thús Wonen, dit alleen in zijn geheel wil verkopen. Dorpsbelangen is naarstig op zoek naar een mogelijkheid de commerciële helft van de grond gefinancierd te krijgen. Als het niet lukt financiering te vinden, kan op dat hele stuk grond uiteindelijk toch een gebouw verschijnen. Dat zou bijzonder jammer zijn en doet geen recht aan het centrumplan, zoals eind november 2013 door de gemeente gepresenteerd aan de inwoners. Het ziet er nu veel opener uit, wat het centrum van het dorp en het winkelcentrum juist zo ten goede komt. Wordt vervolgd.

Sutelaksje grut sukses!

De sutelaksje mei Fryske boeken yn Feanwâlden hat inkele tûzenen euro’s opbrocht. Eksakte sifers wurde letter bekend. Yn Feanwâlden hie Doarpsbelang tritich frijwilligers ree fûn om mei fyftjin kroaden by de doarren del te gean. De frijwilligers krigen ûnder oaren stipe fan de skriuwers Ferdinand de Jong en Hylke Speerstra.
Sutelaksje 1
By de best ferkeapjende boeken hearden ûnder oaren Bedoarne hannel fan Ferdinand de Jong, Om Doutzen fan Rommert Tjeerdsma en It Grutte Foarlêsboek. Tweintich prosint fan de omset yn Feanwâlden is foar de feriening, dy’t de frijwilligers en de kroaden levere. Sawol it bestjoer fan Tsjil as de lokale organisaasje binne tefreden oer it ferrin en it resultaat fan de aksje yn Feanwâlden.
Sutelaksje 2
Stifting Tsjil is oprjochte om de ferkeap fan Fryske boeken en boeken oer Fryslân te befoarderjen. Dit jier wurdt der yn sa’n fyftjin doarpen sutele troch lokale ferienings of ynstellings. Tsjil is fan doel en set de aksjes takom jier troch. Ferienings dy’t sutelje wolle, kinne harren melde fia de mail: stiftingtsjil@gmail.com

Sutelaksje 3
(parseberjocht en foto’s fan Stifting Tsjil)

Sutelaksje 13 september

Het is een aantal jaren stil geweest, maar zaterdag 13 september vindt er in Feanwâlden weer een ‘sutelaksje’ plaats. Vrijwilligers komen dan bij u aan de deur met een kruiwagen met Friese boeken. Dorpsbelangen werkt samen met de stichting Tsjil om de Friese boeken in Feanwâlden aan de man/vrouw te brengen. Daar kan Dorpsbelangen ook wat mee verdienen. Wij kunnen nog wel enkele ‘sutelders’ (verkopers, mannen of vrouwen vanaf 18 jaar) gebruiken. Wie zin heeft om een paar uur mee te helpen, kan zich tot 7 september aanmelden bij het secretariaat van Dorpsbelangen.

Extra ledenvergadering 6 oktober

In mei heeft Roel Dijkstra zijn functie als voorzitter neergelegd, omdat hij voor het CDA tot lid in de nieuwe gemeenteraad van Dantumadiel is gekozen. Inmiddels kan het bestuur van Dorpsbelangen een nieuwe kandidaat voorstellen. Daarom komt er een maandag 6 oktober een extra ledenvergadering, waarin volgens de statuten de voorzitter in functie gekozen wordt. Alle leden zijn maandag 6 oktober om 20.00 uur van harte welkom in de bovenzaal van de Mienskip.