Stand van zaken herinrichting centrum

Iedereen die in het centrum boodschappen doet, kan zien dat de fa. Pijnacker er hard aan werkt om ons dorpscentrum een facelift te geven. Wij horen regelmatig positieve reacties over het feit, dat het winkelcentrum nu zo mooi zichtbaar is. Achter de schermen is Dorpsbelangen al een aantal maanden druk bezig met diverse partijen te overleggen over het laatste stuk grond, dat nog moet worden aangekocht voor de herinrichting. Het betreft de grond van voormalig ’t Honk. De gemeente kan alleen grond kopen voor openbare ruimte. De helft van dat stuk is bestemd voor het nieuwe plein, de andere helft voor winkeldoeleinden. Het dilemma is dat de eigenaar van de grond, Thús Wonen, dit alleen in zijn geheel wil verkopen. Dorpsbelangen is naarstig op zoek naar een mogelijkheid de commerciële helft van de grond gefinancierd te krijgen. Als het niet lukt financiering te vinden, kan op dat hele stuk grond uiteindelijk toch een gebouw verschijnen. Dat zou bijzonder jammer zijn en doet geen recht aan het centrumplan, zoals eind november 2013 door de gemeente gepresenteerd aan de inwoners. Het ziet er nu veel opener uit, wat het centrum van het dorp en het winkelcentrum juist zo ten goede komt. Wordt vervolgd.

Sutelaksje grut sukses!

De sutelaksje mei Fryske boeken yn Feanwâlden hat inkele tûzenen euro’s opbrocht. Eksakte sifers wurde letter bekend. Yn Feanwâlden hie Doarpsbelang tritich frijwilligers ree fûn om mei fyftjin kroaden by de doarren del te gean. De frijwilligers krigen ûnder oaren stipe fan de skriuwers Ferdinand de Jong en Hylke Speerstra.
Sutelaksje 1
By de best ferkeapjende boeken hearden ûnder oaren Bedoarne hannel fan Ferdinand de Jong, Om Doutzen fan Rommert Tjeerdsma en It Grutte Foarlêsboek. Tweintich prosint fan de omset yn Feanwâlden is foar de feriening, dy’t de frijwilligers en de kroaden levere. Sawol it bestjoer fan Tsjil as de lokale organisaasje binne tefreden oer it ferrin en it resultaat fan de aksje yn Feanwâlden.
Sutelaksje 2
Stifting Tsjil is oprjochte om de ferkeap fan Fryske boeken en boeken oer Fryslân te befoarderjen. Dit jier wurdt der yn sa’n fyftjin doarpen sutele troch lokale ferienings of ynstellings. Tsjil is fan doel en set de aksjes takom jier troch. Ferienings dy’t sutelje wolle, kinne harren melde fia de mail: stiftingtsjil@gmail.com

Sutelaksje 3
(parseberjocht en foto’s fan Stifting Tsjil)

Sutelaksje 13 september

Het is een aantal jaren stil geweest, maar zaterdag 13 september vindt er in Feanwâlden weer een ‘sutelaksje’ plaats. Vrijwilligers komen dan bij u aan de deur met een kruiwagen met Friese boeken. Dorpsbelangen werkt samen met de stichting Tsjil om de Friese boeken in Feanwâlden aan de man/vrouw te brengen. Daar kan Dorpsbelangen ook wat mee verdienen. Wij kunnen nog wel enkele ‘sutelders’ (verkopers, mannen of vrouwen vanaf 18 jaar) gebruiken. Wie zin heeft om een paar uur mee te helpen, kan zich tot 7 september aanmelden bij het secretariaat van Dorpsbelangen.

Extra ledenvergadering 6 oktober

In mei heeft Roel Dijkstra zijn functie als voorzitter neergelegd, omdat hij voor het CDA tot lid in de nieuwe gemeenteraad van Dantumadiel is gekozen. Inmiddels kan het bestuur van Dorpsbelangen een nieuwe kandidaat voorstellen. Daarom komt er een maandag 6 oktober een extra ledenvergadering, waarin volgens de statuten de voorzitter in functie gekozen wordt. Alle leden zijn maandag 6 oktober om 20.00 uur van harte welkom in de bovenzaal van de Mienskip.

Herinrichting centrum van start

Op maandag 11 augustus ging de schop in de grond in de straat ‘De Haven’ in Feanwâlden. De herinrichting van De Haven maakt deel uit van een complete herinrichting van De Haadstrjitte en omgeving.

Als voorbereiding op de herinrichting werd de Hubo op de Koemarkt al eerder gesloopt. In het dorpscentrum van Feanwâlden wordt een nieuw straatbeeld volgens de principes van Dielde Romte* gecreëerd en gedeeltelijk een nieuw rioolstelsel aangelegd.

De gemeente Dantumadiel heeft het werk uitbesteed aan Aannemingsmaatschappij Daniël Pijnacker b.v. uit Kollum. Het werk is opgedeeld in zes verschillende fasen om te voorkomen dat de werkzaamheden voor veel overlast gaan zorgen. De communicatie richting bewoners wordt verzorgd door Daniël Pijnacker b.v.

De herinrichting van de Haadstrjitte en omgeving is één van de projecten onder Feanwâlden Foarút. Feanwâlden Foarút is de paraplu voor verschillende deelprojecten die allemaal tot doel hebben om de leefbaarheid van Feanwâlden te vergroten. De komende jaren wordt uitvoering gegeven aan de diverse projecten. De revitalisering van De Swette is het eerste project wat gerealiseerd werd. Naast dit project zijn er ook plannen voor het stationsgebied, de Koemarkt en het MFC en zal een uitbreidingsplan (De Bosk) worden gerealiseerd.

Volg de projecten van Feanwâlden Foarút op www.facebook.com/feanwaldenfoarut

 
*Dielde Romte is het ‘niet regelen’ van de openbare ruimte. Dus geen rijbaan, geen trottoir(banden), geen parkeervakken, geen verkeersborden. Alle gebruikers delen de openbare ruimte met elkaar. Uit onderzoeken is gebleken dat in ‘Dielde Romte’ gebieden minder ongelukken gebeuren. De gemeenten langs de Centrale As hebben afgesproken om, daar waar het kan, het concept ‘Dielde Romte’ te realiseren.

 

herinrichting Feanwalden

Foto: Dicky van der Meer

(bron: http://www.dantumadiel.eu, persbericht van maandag 11 augustus)